Reklamačný poriadok

vydaný v zmysle § 18 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Reklamačný poriadok“)

Všeobecné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964  Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 205/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 02/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode v platnom znení.

2.  Predávajúcim je je CANNAR s.r.o. so sídlom Karpatská 15, Slovenská republika, IČO: 53 736 290, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo: 42112/P, poštová adresa: Karpatská 15, 08001 Prešov, Slovenská Republika (ďalej len „Predávajúci“).

3. Kupujúcim sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom Tovaru od Predávajúceho prostredníctvom Internetového obchodu na www.cannar.sk (ďalej len „Obchod“), a ktorá elektronicky odoslala vyplnenú elektronickú Objednávku za účelom objednania Tovaru (ďalej len „Kupujúci“).

4. Spotrebiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).

5. Tovarom sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumejú všetky tovary a služby ponúkané Predávajúcim, ktoré sú zverejnené na webových stránkach Obchodu (ďalej len „Tovar“).

6. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád Produktov v zmysle uzavretej zmluvy na diaľku podľa VOP s Predávajúcim prostredníctvom Obchodu.

7. Bez ohľadu na iné ustanovenia, pokiaľ Kupujúcim nie je Spotrebiteľ (pričom sa má za to, že ak Kupujúci pri objednávke tovaru uviedol  svoje IČO, nenakupuje ako Spotrebiteľ), záruka za Tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu Tovaru v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka, o ktorých bude Kupujúci – podnikateľ informovaný a inak sa zodpovednosť Predávajúceho za vady riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8. Tento Reklamačný poriadok je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke www.cannar.sk.

Zospovednosť za vady Predávajúceho

9. Predávajúci zodpovedá za vady na Tovare, ktoré mal pri jeho prevzatí Kupujúcim a za vady na Tovare, ktoré sa vyskytli počas trvania záručnej doby (spôsobené najmä  vadou materiálu, funkčnou chybou, alebo vady spôsobené pri výrobe). Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

10. Záručná doba začína plynúť odo dňa  prevzatia Tovaru Kupujúcim.

11. Pri Tovaroch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

12. Pri  Tovare je  záručná  doba  24  mesiacov.

13. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré v záručnej dobe nebudú uplatnené, zanikajú.

14. Doba od uplatnenia reklamácie do prevzatia Tovaru Kupujúcim sa do záručnej doby nepočíta – počas tejto doby záručná doba neplynie.

15. V prípade, že dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia  nového Tovaru. Rovnako aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady Tovaru

V písomnej reklamácii Kupujúci uvedie jasne a zrozumiteľne popis dôvodu reklamácie, uvedie meno a priezvisko Kupujúceho, kontaktnú adresu, telefonický kontakt, e-mail, priloží k nej záručný list/doklad o kúpe a spolu s vadným Tovarom ju doporučene doručí Predávajúcemu podľa bodu 15..

16. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do  3  pracovných  dní  odo  dňa  uplatnenia  reklamácie,  v odôvodnených prípadoch,   najmä  ak  sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

17. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

19. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci odmietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia na náklady Predávajúceho.

20. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie.

Spôsob vybavenia reklamácie

21. Ak sa v priebehu záručnej doby vyskytnú vady, pre ktoré nemôže byť Tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len obmedzene, a je možné tieto vady odstrániť, má Kupujúci právo na ich bezplatné a bezodkladné odstránenie. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak tým nevzniknú Kupujúcemu neprimerané ťažkosti.

22. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

23. Ak má Tovar vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne používaný ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na jeho výmenu alebo má právo od  zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia vád (za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád (za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní) na zakúpenom Tovare.

24. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

25. V prípade neodstrániteľnej vady Tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny.

26. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

27. Vybavené reklamácie budú Kupujúcemu zasielané prepravnou, či špedičnou službou na adresu, ktorú uviedol pri podaní reklamácie.

V Prešove, 1.8.2021

Košík
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe
0